top of page

מחצבות


  • בשטחי C פועלות 40 מחצבות ללא תב"ע וללא אישור, חלקן על אתרים ארכיאולוגיים (כמו מחצבת סעיר, היושבת בשטח של מצודה עתיקה על הדרך המקראית שבין הכפרים זיף ותקוע במזרח גוש עציון) ומפעילות מערך של חציבה וגריסת אבן לחצץ.


  • זאת בנוסף למספר רב של מחצבות בשטחי B (בתרשים המצורף מסומנות באופן חלקי).

  • המחצבות פרוסות על כ2250 דונם, המהווים 0.6% משטח C.

  • החציבה נעשית ללא רגולציה או תחת רגולציה ארכאית ובלתי יעילה. המחצבות פוגעות פגיעה בלתי הפיכה בשטח, בסביבה האקולוגית, באתרי מורשת וארכיאולוגיה, ומהוות מפגע סביבתי ובטיחותי.מחצבת אבו שושה, דרומית ליישוב כוכב יעקב


מחצבת סעיר, מזרח גוש עציון

Comments


bottom of page