top of page

עיקרי הממצאים

א. השתלטות הפלסטינית על שטחי C – נתונים כלליים

גודל שטח C: 3,658,341 דונם, המהווים %62.4 מכלל שטחי יהודה ושומרון

• נכון להיום הפלסטינים מחזיקים ב-22% משטחי C.

• השטח הבנוי הפלסטיני בלבד כמעט זהה בגודלו לשטח ההתיישבות היהודית כולו.

• שטח ההתיישבות היהודית שווה בגודלו לכ-10% מהשטח שעליו השתלטו הפלסטינים באזור C.


ב. אתרים ארכיאולוגיים

במסגרת הפרויקט מופו 365 אתרים ארכיאולוגיים בעלי חשיבות למורשת העם היהודי וכן אתרים בעלי חשיבות למחקר המדעי שנמצאים תחת איום של עבודות פיתוח פלסטיניות, הרס וביזה, ונותח סטטוס הפגיעה בכל אחד מהם. המחקר גילה כי 289 מהאתרים שנסקרו סובלים מפגיעה משמעותית (בינונית וחמורה): 24 אתרים בשטחי A (73%), 67 אתרים בשטחי B (99%) ו-198 אתרים בשטחי C (75%). חלק גדול (83%) מהאתרים שנפגעו הם מתקופת בית שני, ככל הנראה בשל בולטות השרידים הישראלים בהם וערכם הכספי הגבוה של הממצאים בשוק העתיקות. בנוסף התברר, שאתרים רבים ביהודה ושומרון נמחקו כליל; מספר אתרים לא מבוטל, בהם זוהו בעבר מבנים וחומות הם כיום גבעות מלאות טרסות חקלאיות או מבנים וחצרות של פלסטינים, כשהשרידים הארכיאולוגיים הפכו בהם לגלי אבנים. באתרים אחרים התגלו עשרות דונמים של שוד ידני ובכלים מכניים, והפגיעה האינטנסיבית החריבה ומחקה תלים מרכזיים, מבנים שלמים, חומות, ארמונות ואת כל הממצא העשיר שבתוכם.

עוד התברר שבמפות של קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל, באתרים רבים (54%) שטח האתר לא מופיע במפות, מה שמאפשר שוד והרס באין מפריע, ב-9% מהאתרים הסימון הוא חלקי ולקוי ושטח האתר לא כולל את כל האינטרסים הארכיאולוגיים, ורק ב-8% מהאתרים מוצג מידע מלא. חוקרי הפרויקט הגדירו את הפוליגון באתרים הרלוונטיים והוסיפו ועדכנו את המידע החסר.

25 האתרים החשובים ביותר נותחו ברמה מעמיקה: נערך בהם סיור פיזי, שטח האתר הוגדר/תוקן, בוצע מיפוי מסודר של הממצאים בשטח וסימון נזק, נעשה תצ"א מפורט לאתר וכן סיכום נתוני אתר סטטיסטיים. לאתרים אלה נעשה ניתוח של אחוז הפגיעה מתוך שטח האתר בחלוקה לקטגוריות פגיעה שונות על-פי חומרתם:

  1. בניית קבע ועבודות עפר לבינוי הן החמורות ביותר, שכן הן כוללות פגיעה לעומק הקרקע.

  2. שוד בכלים הנדסיים, כדוגמת תעלות שוד (מחפרון, כף שופל קדמית) שמשמשות חוליות מקצועיות לשוד ולשיערוך ממצאים בעלי ערך במקום, משחיתים אתרים ואת המידע המדעי שבהם בצורה שאינה ניתנת לתיקון.

  3. בורות שוד ידניים – חיפושי ממצאים ארכיאולוגיים במערות קבורה, התווך התת-קרקעי, שרידי מבנים.

  4. בינוי חקלאי – נטיעות עצים פוגעות בעומק הקרקע ושורשיהם מזיקים ביותר, טרסות ושיטוח יוצרים פגיעה ברובד העליון של הממצאים.

  5. פלחה וגידולי שדה, וכבישים ללא חציבה – פגיעתם היא בדרך כלל שטחית משום שלרוב הם אינם חודרים לעומק הקרקע, אולם היקפה נרחב.


הדו"ח חושף כי ביהודה ושומרון מתקיים מהלך שיטתי של מחיקה והשמדה של כל הידע ההיסטורי והארכיאולוגי באופן שיהיה בלתי אפשרי לשחזר אותו. הפגיעה האנושה בהיסטוריה, במורשת התנ"ך ובמורשת הלאומית של העם היהודי היא בכיה לדורות. אבל עדין יש מה להציל!!


המחקר כולל טבלה מרכזת של כל 365 האתרים, עם כל הנתונים לגבי כל אחד מהם; חוברת העמקה ב25 אתרים נבחרים, צילומי רחפן וצילומים מהשטח ומפות GIS מפורטות.


המצודה החשמונאית הורקניה בצפ' מדבר יהודה. שודדים ניפצו את רצפת הפסיפס כדי להגיע לחללים הפנימייםOpmerkingen


bottom of page